RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA WSTĘPNEGO DLA PRACOWNIKÓW NOWO ZATRUDNIONYCH

 

Według załącznika nr 1 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest zaznajomienie pracownika w szczególności z:

 1. podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zwartymi w kodeksie pracy, regulaminie pracy,
 2. przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w danym zakładzie pracy,
 3. zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Uczestnicy szkolenia

Szkolenie jest przeznaczone dla nowo zatrudnionych osób.

Zgodnie z § 15 ust. 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz.1860 ze zm.) pierwsze szkolenie okresowe dla:

 • pracodawców musi odbyć się w okresie do 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy,
 • zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych, w placówkach służby zdrowia oraz na stanowiskach robotniczych musi odbyć się w okresie do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tych stanowiskach.

Sposób organizacji szkolenia

Szkolenie to instruktaż ogólny zwany szkoleniem wstępnym, które należy przeprowadzić przed rozpoczęciem pracy. Instruktaż ogólny (szkolenie wstępne) musi zostać poszerzony o instruktaż stanowiskowy. Instruktaż stanowiskowy przeprowadza pracodawca lub bezpośredni przełożony. Instruktaż ogólny (szkolenie wstępne) to wykład zorganizowany w formie samokształcenia kierowanego, który można przeczytać lub wysłuchać w wersji audio. Po ukończeniu szkolenia on-line WMZLPPZ wystawia dla Pracodawcy zaświadczenie, na podstawie którego Pracodawca może wystawić “Kartę Szkolenia Wstępnego” według poniższego wzoru:

Karta Szkolenia Wstępnego

Karta Szkolenia Wstępnego

Weź udział w tym szkoleniu

 

Program szkolenia dla pracowników nowo zatrudnionych

Lp.
Temat szkolenia
 Liczba
godzin*
1 Istota bezpieczeństwa i higieny pracy 0,6
2 Zakres obowiązków i uprawnień pracodawcy, pracowników oraz poszczególnych komórek organizacyjnych zakładu pracy i organizacji społecznych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
3 Odpowiedzialność za naruszenie przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy
4 Zasady poruszania się na terenie zakładu pracy 0,5
5 Zagrożenia wypadkowe i zagrożenia dla zdrowia występujące w zakładzie i podstawowe środki zapobiegawcze
6 Podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy związane z obsługą urządzeń technicznych oraz transportem wewnątrzzakładowym 0,4
7 Zasady przydziału odzieży roboczej, obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, w tym w odniesieniu do stanowiska przy instruowanego 0,5
8 Porządek i czystość w miejscu pracy – ich wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo pracownika
9 Profilaktyczna opieka lekarska – zasady jej sprawowania w odniesieniu do stanowiska instruowanego
10 Podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej oraz postępowanie w razie pożaru 1
Razem 3

* w godzinach lekcyjnych trwających 45 minut.

Szczegółowy program szkolenia wstępnego dla pracowników nowo zatrudnionych

Wstęp

 1. Cel szkolenia
 2. Podmiotowy zakres szkolenia
 3. Zasady szkolenia e-learningowego

Zakres obowiązków i uprawnień pracodawcy

 1. Podstawowe obowiązki pracodawcy
 2. Uprawnienia pracodawcy

Podstawowe prawa i obowiązki pracownika

 1. Obowiązki pracownika
 2. Prawo pracownika

Odpowiedzialność za naruszenie przepisów bhp

 1. Odpowiedzialność pracowników
 2. Odpowiedzialność porządkowa
 3. Odpowiedzialność pracodawcy

Podstawowe zasady bezpieczeństwa związane z obsługą urządzeń

 1. Maszyny i urządzenia techniczne

Zasady przydziału odzieży roboczej, środków ochrony indywidualnej

Zagrożenia w środowisku pracy

 1. Czynniki w środowisku pracy
 2. Szkodliwe czynniki biologiczne w służbie zdrowia

Profilaktyczna opieka zdrowotna

 1. Ocena ryzyka zawodowego
 2. Badania profilaktyczne

Bezpieczeństwo ppoż.

 1. Ochrona przeciwpożarowa
 2. Szkolenie ppoż.

Pierwsza pomoc przedlekarska

 1. Cel resuscytacji
 2. Instrukcja postępowania
 3. Porażenie prądem