RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA OKRESOWEGO DLA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNO-BIUROWYCH

 

Wg załącznika nr 1 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

 1. Oceny zagrożeń z wykonywaną pracą,
 2. Metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników,
 3. Kształtowanie warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,
 4. Postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych

 

Uczestnicy szkolenia

Szkolenie jest przeznaczone dla osób zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych

Zgodnie z §14 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz.1860 ze zm.) szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych powinno być przeprowadzane nie rzadziej niż raz na 6 lat.

 

Sposób organizacji szkolenia

Szkolenie powinno być zorganizowane w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego.

 

Weź udział w tym szkoleniu

 

Ramowy program szkolenia

 Lp. Tematyka szkolenia Liczba
godzin*
 1. Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem:

 • praw i obowiązków pracowników i pracodawców w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp,
 • ochrony pracy kobiet i młodocianych,
 • wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz świadczeń z nimi związanych,
 • profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników
2
 2. Postęp w zakresie oceny zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy oraz w zakresie metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników 2
 3. Problemy związane z organizacją stanowisk pracy biurowej, z uwzględnieniem zasad ergonomii, w tym stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe i inne urządzenia biurowe 2
 4. Postępowanie w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku 2
RAZEM 8

 

* w godzinach lekcyjnych trwających 45 minut.

Szczegółowy program szkolenia okresowego dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych

Wstęp

 1. Cel szkolenia
 2. Podmiotowy zakres szkolenia
 3. Zasady szkolenia e-learningowego

Zakres obowiązków i uprawnień pracodawcy

 1. Podstawowe obowiązki pracodawcy
 2. Badania profilaktyczne
 3. Uprawnienia pracodawcy

Podstawowe prawa i obowiązki pracownika

 1. Obowiązki pracownika
 2. Prawo pracownika

Odpowiedzialność za naruszenie przepisów bhp

 1. Odpowiedzialność pracowników

Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy

 1. Umowa o pracę – istota
 2. Umowa o okres próbny
 3. Umowa na czas wykonywania określonej pracy
 4. Umowa na czas określony
 5. Umowa na czas zastępstwa
 6. Umowa na czas nieokreślony
 7. Zatrudnienie w podmiocie leczniczym
 8. Zmiana treści stosunku pracy
 9. Ochrona przed wypowiedzeniem zmieniającym
 10. Urlop – definicja
 11. Urlop – wymiar
 12. Urlop na żądanie
 13. Urlop – sposób wykorzystania
 14. Czas pracy – istota
 15. Czas pracy – normy kodeksowe
 16. Czas pracy w podmiocie leczniczym
 17. Czas pracy – dyżur
 18. Dyżur medyczny
 19. Odpowiedzialność pracowników
 20. Odpowiedzialność porządkowa
 21. Kara porządkowa pieniężna
 22. Kara porządkowa – terminy
 23. Kara porządkowa- forma
 24. Odpowiedzialność pracownika- odwołania
 25. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną pracodawcy
 26. Odpowiedzialność za szkodę-ograniczenia
 27. Nieograniczona odpowiedzialność za szkodę
 28. Odpowiedzialność pracownika za mienie powierzone
 29. Rozwiązanie stosunku pracy
 30. Porozumienie stron
 31. Wypowiedzenie umowy o pracę
 32. Rozwiązanie umowy z winy pracownika
 33. Ochrona pracy kobiet
 34. Świadectwo pracy

Test 4 pytania – tylko jedna prawidłowa odpowiedź

Zagrożenia w środowisku pracy

 1. Czynniki w środowisku pracy
 2. Szkodliwe czynniki biologiczne w służbie zdrowia
 3. Ocena ryzyka zawodowego
 4. Stanowisko wyposażone w monitor ekranowy i komputer

Test 4 pytania – tylko jedna prawidłowa odpowiedź

Wypadki w pracy w drodze do i z pracy

 1. Wypadki przy pracy
 2. Wypadek traktowany na równi z wypadkiem przy pracy
 3. Zgłoszenie wypadku
 4. Udzielenie pomocy poszkodowanemu
 5. Ustalenie okoliczności wypadku
 6. Protokół powypadkowy
 7. Wnioski powypadkowe
 8. Wypadek w okresie ubezpieczenia społecznego
 9. Wypadek w drodze do pracy lub z pracy
 10. Dochodzenie roszczeń z tytułu uszczerbku na zdrowiu

Test 4 pytania – tylko jedna prawidłowa odpowiedź

Bezpieczeństwo ppoż.

 1. Ochrona przeciwpożarowa
 2. Szkolenie ppoż.

Test 4 pytania – tylko jedna prawidłowa odpowiedź

Pierwsza pomoc przedlekarska

 1. Cel resuscytacji
 2. Instrukcja postępowania
 3. Rany
 4. Krwotoki
 5. Złamania
 6. Oparzenia termiczne
 7. Oparzenia chemiczne
 8. Zadławienia
 9. Napady drgawek-epilepsja
 10. Omdlenia
 11. Zawał serca
 12. Porażenie prądem
 13. Zatrucia

Test 4 pytania – tylko jedna prawidłowa odpowiedź