Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze szkoleń.

 1. Właścicielem i operatorem Medycznej Platformy BHP jest Warmińsko-Mazurski Związek Lekarzy Pracodawców Porozumienie Zielonogórskie z siedzibą w Olsztynie, zwany dalej WMZLPPZ.
 2. Medyczna Platforma BHP przeznaczona jest wyłącznie dla podmiotów zrzeszonych w WMZLPPZ. Z Platformy mogą korzystać wyłącznie właściciele i pracownicy tych podmiotów, zwanymi dalej Użytkownikami.
 3. Korzystanie z Medycznej Platformy BHP dla Użytkowników jest bezpłatne.
 4. Podmioty nie będące członkami Związku, aby mogły korzystać z Medycznej Platformy BHP muszą zostać członkami Związku.
 5. WZLPPZ zezwala Użytkownikowi na korzystanie z oprogramowania i treści wyłącznie na warunkach określonych w Regulaminie oraz przepisach obowiązującego prawa autorskiego. Użytkownik zobowiązany jest do ich respektowania.
 6. Oprogramowanie jest chronione przez prawo polskie regulujące ochronę praw własności intelektualnej. W związku z powyższym oprogramowanie i treści należy traktować jak każdy inny produkt chroniony prawami autorskimi. Dozwolone jest korzystanie z utworów na polach eksploatacji do celów szkoleniowych w ramach własnego użytku osobistego.
 7. Użytkownik nie ma prawa wypożyczania, wynajmowania ani innego rodzaju rozpowszechniania udostępnionych mu w ramach Medycznej Platformy BHP treści lub oprogramowania, a w szczególności ich umieszczania w innych serwisach internetowych, publicznego odtwarzania lub wyświetlania bez pisemnej zgody właściciela.
 8. W celu uzyskania dostępu do Medycznej Platformy BHP, Użytkownik musi utworzyć konto użytkownika, podając swoje imię, nazwisko, adres e-mail oraz hasło dostępu.
 9. Konto będzie utworzone tylko wtedy, gdy Użytkownik zaakceptuje warunki niniejszego Regulaminu, wybierając odpowiednią opcję w trakcie procesu tworzenia konta użytkownika.
 10. Użytkownik powinien chronić poufność swojego hasła dostępu do Medycznej Platformy BHP i przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność z tytułu ewentualnego naruszenia cudzych praw oraz wyrządzenia komukolwiek szkody w związku z własnym bezprawnym działaniem lub działaniem osób trzecich, którym wbrew postanowieniom Regulaminu udostępnił swoje hasło.
 11. Medyczna Platforma BHP została wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami o szkoleniu w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Uzyskanie zaświadczenia o ukończonym szkoleniu wymaga podania informacji niezbędnych do jego wystawienia. Dane osobowe Użytkownika są treścią zaświadczenia. Zgodnie z zakładką Jak to działa?
 12. WMZLPPZ jako administrator danych osobowych Użytkowników, udostępnionych w związku z korzystaniem z usługi e-learningowej, gwarantuje ich prawidłową ochronę. Administrator serwisu e-learningowego stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zabezpieczające dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieupoważnioną, przetwarzaniem z naruszeniem prawa, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 13. Udostępnianie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do skorzystania z usługi e-learningowej. Dane te przetwarzane są z uwzględnieniem zasad przewidzianych przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz postanowieniami Regulaminu – na podstawie zgody Użytkownika. Zgodę tę Użytkownik wyraża poprzez przesłanie Wydawcy uzupełnionego formularza rejestracyjnego lub aktualizującego dane osobowe.
 14. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników podejmowane jest w celu oraz w zakresie koniecznym do realizacji usługi e-learningowej oraz w przypadku gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez WMZLPPZ.
 15. Użytkownikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych udostępnionych w związku z korzystaniem z usługi, prawo do dokonywania korekt oraz aktualizacji treści tychże danych.
 16. WMZLPPZ może wprowadzać zmiany oraz ulepszenia w oprogramowaniu oraz treści bez konieczności informowania o tym Użytkownika. W związku z powyższym WMZLPPZ zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączania dostępu do Medycznej Platformy BHP w celu wykonania niezbędnych prac związanych z utrzymaniem i ulepszeniem oprogramowania i treści. Wydawca dołoży wszelkich starań, aby częstotliwość i czas wstrzymania świadczenia usługi e-learningowej były jak najmniej uciążliwe dla Użytkownika.