RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA OKRESOWEGO DLA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH ROBOTNICZYCH

 

Wg załącznika nr 1 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

 1. przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z wykonywaną pracą,
 2. zagrożeń związanych z wykonywaną pracą oraz metod ochrony przed tymi zagrożeniami,
 3. postępowanie w razie wypadku i w sytuacjach zagrożeń,
 4. postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych.

 

Uczestnicy szkolenia

Szkolenie jest przeznaczone dla osób zatrudnionych na stanowiskach robotniczych.

Zgodnie z §15 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz.1860 ze zm.) szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych powinno być przeprowadzane nie rzadziej niż raz na 3 lata, a na stanowiskach gdzie wykonywane są prace szczególnie niebezpieczne – nie rzadziej niż raz w roku.

 

Sposób organizacji szkolenia

Szkolenie to instruktaż stanowiskowy przeprowadzony przez pracodawcę uzupełniony wykładem zorganizowanym w formie samokształcenia kierowanego, który można przeczytać lub wysłuchać w wersji audio.

 

Weź udział w tym szkoleniu

 

Program szkolenia dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

 

L.p. Temat szkolenia Liczba
godzin *
1. Regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem przepisów związanych z wykonywana pracą 1
2. Zagrożenia czynnikami występującymi w procesach pracy oraz zasady i metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania tych czynników na pracowników – z uwzględnieniem zmian w technologii, organizacji pracy i stanowisk pracy, stosowania środków ochrony zbiorowej i indywidualnej, wprowadzenia nowych urządzeń, sprzętu i narzędzi pracy. 3
3. Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń w tym udzielania pierwszej pomocy 2
4. Okoliczności i przyczyny charakterystycznych dla wykonywanej pracy wypadków przy pracy oraz związana z nimi profilaktyka 2
Razem 8

 

 

* w godzinach lekcyjnych trwających 45 minut.

Szczegółowy program szkolenia okresowego dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

Wstęp

 1. Cel szkolenia
 2. Podmiotowy zakres szkolenia
 3. Zasady szkolenia e-learningowego

Zakres obowiązków i uprawnień pracodawcy

 1. Podstawowe obowiązki pracodawcy
 2. Badania profilaktyczne
 3. Uprawnienia pracodawcy

Podstawowe prawa i obowiązki pracownika

 1. Obowiązki pracownika
 2. Prawo pracownika

Odpowiedzialność za naruszenie przepisów bhp

 1. Odpowiedzialność pracowników

Zatrudnienie w podmiocie leczniczym

 1. Zatrudnienie w podmiocie leczniczym
 2. Czas pracy – istota
 3. Czas pracy normy kodeksowe
 4. Czas pracy – dyżur
 5. Czas pracy kierowców
 6. Rozwiązanie umowy o pracę
 7. Porozumienie stron
 8. Wypowiedzenie umowy o pracę
 9. Rozwiązanie umowy z winy pracownika
 10. Świadectwo pracy

Test 4 pytania – tylko jedna prawidłowa odpowiedź

Zagrożenia w środowisku pracy

1. Czynniki w środowisku pracy

2. Ocena ryzyka zawodowego

3. Ryzyko zawodowe konserwatora

4. Ryzyko zawodowe kierowcy

5. Ryzyko zawodowe sprzątających

Test 4 pytania – tylko jedna prawidłowa odpowiedź

Wypadki w pracy w drodze do i z pracy

 1. Wypadki przy pracy
 2. Wypadek traktowany na równi z wypadkiem przy pracy
 3. Zgłoszenie wypadku
 4. Udzielenie pomocy poszkodowanemu
 5. Zabezpieczenie miejsca wypadku
 6. Zespół powypadkowy
 7. Ustalenie okoliczności wypadku
 8. Protokół powypadkowy
 9. Wypadek w drodze do pracy lub z pracy
 10. Dochodzenie roszczeń z tytułu uszczerbku na zdrowiu

Test 4 pytania – tylko jedna prawidłowa odpowiedź

Bezpieczeństwo ppoż.

 1. Ochrona przeciwpożarowa
 2. Szkolenie ppoż.

Test 4 pytania – tylko jedna prawidłowa odpowiedź

Pierwsza pomoc przedlekarska

 1. Cel resuscytacji
 2. Instrukcja postępowania
 3. Rany
 4. Krwotoki
 5. Złamania
 6. Oparzenia termiczne
 7. Oparzenia chemiczne
 8. Zadławienia
 9. Napady drgawek – epilepsja
 10. Omdlenia
 11. Zawał serca
 12. Porażenie prądem
 13. Zatrucia

Test 4 pytania – tylko jedna prawidłowa odpowiedź