RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA OKRESOWEGO PRACODAWCÓW I INNYCH OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI

 

Wg załącznika nr 1 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

 1. Oceny zagrożeń występujących w procesach pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,
 2. Kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
 3. Ochrony pracowników przed zagrożeniami związanego z wykonywaną pracą.

Uczestnicy szkolenia

Szkolenie jest przeznaczone dla:

 1. pracodawców, w tym osób kierującymi przedsiębiorstwami państwowymi, spółkami zakładami prywatnymi, urzędami, spółdzielniami,
 2. innych osób kierujących pracownikami (mistrzów, brygadzistów, kierowników wydziałów i innych komórek organizacyjnych).

Zgodnie z § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz. U. Nr 180, poz.1860 ze zm.) szkolenie okresowe dla osób będących pracodawcami oraz innych osóg kierujących pracownikami musi się odbyć nie rzadziej niż raz na 5 lat.

Sposób realizacji szkolenia

Szkolenie jest zorganizowanie w formie kursu – na podstawie szczegółowego programu szkolenia opracowanego przez organizatora szkolenia.

Podczas szkolenia są opracowane odpowiednie środki dydaktyczne, w szczególności prezentacje, filmy, folie do wyświetlania informacji, tablic.

Uczestnicy szkolenia organizowanego w formie samokształcenia kierowanego otrzymują materiały umożliwiające przyswojenie problematyki objętym programem szkolenia (np. skrypty, przepisy prawne, zestawy pytań kontrolnych).

 

Weź udział w tym szkoleniu

 

Ramowy program szkolenia

 Lp. Tematyka szkolenia Liczba
godzin*
 1. Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego (dyrektyw WE, konwencji MOP):

 1. Aktualne przepisy (z uwzględnieniem zmian), w tym dotyczące:
  • Obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp
  • Ochrony pracy kobiet i młodocianych
  • Profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami
  • Szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
  • Organizacji nadzoru i kontroli warunków pracy
 2. Problemy związane z interpretacją niektórych przepisów
3
 2. Identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi oraz ocena ryzyka związanego z tymi zagrożeniami. 3
 3. Organizacja i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, z uwzględnieniem stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe; zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy. 3
 4. Analiza okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz związana z nimi profilaktyka; omówienie przyczyn charakterystycznych wypadków przy pracy, ze szczególnym uwzględnieniem wypadków powstałych na skutek niewłaściwej organizacji pracy, oraz związanej z nimi profilaktyki. 2
 5. Organizacja i metodyka szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (z uwzględnieniem metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego) oraz kształtowanie bezpiecznych zachowań pracowników w procesach pracy 2
 6. Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku. 1
 7. Skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy (np. świadczenia z tytułu warunków pracy, składka na ubezpieczenia społeczne pracowników) 1
 8. Bezpieczeństwo przeciwpożarowe

Problemy ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska naturalnego

1
RAZEM 16

 

*W godzinach lekcyjnych trwających 45 minut

Szczegółowy program szkolenia okresowego dla pracodawców

Wstęp

 1. Cel szkolenia
 2. Podmiotowy zakres szkolenia
 3. Zasady szkolenia e-learningowego

Wybrane regulacje z zakresu prawa pracy

 1. Stosunek pracy
 2. Pracodawca – definicja
 3. Pracownik – kryteria
 4. Umowa o pracę – istota
 5. Umowa o okres próbny
 6. Umowa na czas wykonywania określonej pracy
 7. Umowa na czas określony
 8. Umowa na czas zastępstwa
 9. Umowa na czas nieokreślony
 10. Zatrudnienie w podmiocie leczniczym
 11. Zmiana treści stosunku pracy
 12. Ochrona przed wypowiedzeniem zmieniającym
 13. Powierzenie innej pracy
 14. Podstawowe obowiązki pracodawcy
 15. Badania profilaktyczne
 16. Urlop – definicja
 17. Urlop – wymiar
 18. Urlop na żądanie
 19. Urlop sposób wykorzystania
 20. Czas pracy – istota
 21. Czas pracy normy kodeksowe
 22. Czas pracy w podmiocie leczniczym
 23. Czas pracy – dyżur
 24. Dyżur medyczny
 25. Dokumentacja pracownicza
 26. Akta osobowe pracownika
 27. Ewidencja czasu pracy
 28. Ewidencja wynagrodzenia
 29. Odpowiedzialność pracowników
 30. Odpowiedzialność porządkowa
 31. Kara porządkowa pieniężna
 32. Kara porządkowa – terminy
 33. Kara porządkowa – forma
 34. Odpowiedzialność pracownika-odwołania
 35. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną pracodawcy
 36. Odpowiedzialność za szkodę – ograniczenia
 37. Nieograniczona odpowiedzialność za szkodę
 38. Odpowiedzialność za szkodę osób trzecich
 39. Odpowiedzialność pracownika za mienie powierzone
 40. Rozwiązanie stosunku pracy
 41. Porozumienie stron
 42. Wypowiedzenie umowy o pracę
 43. Rozwiązanie umowy z winy pracownika
 44. Świadectwo pracy

Test 4 pytania – tylko jedna prawidłowa odpowiedź

Zagrożenia w środowisku pracy

 1. Czynniki w środowisku pracy
 2. Szkodliwe czynniki biologiczne w służbie zdrowia
 3. Instruktaż stanowiskowy
 4. Ocena ryzyka zawodowego
 5. Dokumentacja BHP

Test 4 pytania – tylko jedna prawidłowa odpowiedź

Wypadki w pracy i w drodze do i z pracy

 1. Wypadki przy pracy
 2. Kategorie wypadków przy pracy
 3. Wypadek traktowany na równi z wypadkiem przy pracy
 4. Zgłoszenie wypadku
 5. Udzielenie pomocy poszkodowanemu
 6. Zabezpieczenie miejsca wypadku
 7. Zespół powypadkowy
 8. Ustalenie okoliczności wypadku
 9. Protokół powypadkowy
 10. Zarejestrowanie wypadku
 11. Sporządzenie statystycznej karty wypadku GUS
 12. Wnioski powypadkowe
 13. Wypadek w okresie ubezpieczenia społecznego
 14. Wypadek w drodze do pracy lub z pracy
 15. Dochodzenie roszczeń z tytułu uszczerbku na zdrowiu

Skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy

 1. Podwyższony fundusz powypadkowy

Test 4 pytania – tylko jedna prawidłowa odpowiedź

Kształtowanie bezpiecznych warunków pracy stanowisk komputerowych

 1. Stanowisko komputerowe

Test 3 pytania – tylko jedna prawidłowa odpowiedź

Bezpieczeństwo przeciwpożarowe

 1. Ochrona przeciwpożarowa
 2. Obowiązki właściciela, użytkownika budynku
 3. Badanie gaśnic
 4. Szkolenie ppoż.

Test 4 pytania – tylko jedna prawidłowa odpowiedź

Pierwsza pomoc przedlekarska

 1. Apteczka pierwszej pomocy
 2. Resuscytacja
 3. Instrukcja postępowania przy resuscytacji
 4. Rany
 5. Krwotoki
 6. Złamania
 7. Oparzenia termiczne
 8. Oparzenia chemiczne
 9. Zadławienia
 10. Napady drgawek-epilepsja
 11. Omdlenia
 12. Zawał serca
 13. Porażenie prądem
 14. Zatrucia

Test 4 pytania – tylko jedna prawidłowa odpowiedź

Organizacja, nadzór i kontrola warunków pracy

 1. Kontrola PIP
 2. Sankcje w wyniku kontroli PIP

Test 1 pytanie  – tylko jedna prawidłowa odpowiedź