RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA OKRESOWEGO DLA PLACÓWEK SŁUŻBY ZDROWIA

Wg załącznika nr 1 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

 1. Oceny zagrożeń z wykonywaną pracą,
 2. Metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników,
 3. Kształtowanie warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,
 4. Postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych

Uczestnicy szkolenia

Szkolenie jest przeznaczone dla osób zatrudnionych na stanowiskach w palcówkach służby zdrowia (personel medyczny).

Zgodnie z § 14 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz. U. Nr 180, poz.1860 ze zm.) szkolenie okresowe pracowników placówek służby zdrowia powinno być przeprowadzane nie rzadziej niż raz na 5 lat.

Sposób organizacji szkolenia

Szkolenie powinno być zorganizowane w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego.

 

Weź udział w tym szkoleniu

 

Ramowy program szkolenia dla placówek służby zdrowia

Lp. Tematyka szkolenia Liczba
godzin*
 1. Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem:

 • praw i obowiązków pracowników i pracodawców w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp
 • ochrony pracy kobiet i młodocianych
 • wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz świadczeń z nimi związanych
 • profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników
2
 2. Postęp w zakresie oceny zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy oraz w zakresie metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników 2
 3. Problemy związane z organizacją stanowisk pracy biurowej, z uwzględnieniem zasad ergonomii, w tym stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe i inne urządzenia biurowe 2
 4. Postępowanie w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku 2
RAZEM 8

 

* w godzinach lekcyjnych trwających 45 minut.

Szczegółowy program szkolenia okresowego dla pracowników zatrudnionych w placówkach służby zdrowia (personel medyczny)

Wstęp

 1. Cel szkolenia
 2. Podmiotowy zakres szkolenia
 3. Zasady szkolenia e-learningowego

Zakres obowiązków i uprawnień pracodawcy

 1. Podstawowe obowiązki pracodawcy
 2. Badania profilaktyczne
 3. Uprawnienia pracodawcy

Podstawowe prawa i obowiązki pracownika

 1. Obowiązki pracownika
 2. Prawo pracownika

Odpowiedzialność za naruszenie przepisów bhp

 1.  Odpowiedzialność pracowników

Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy

 1. Umowa o pracę – istota
 2. Umowa o okres próbny
 3. Umowa na czas wykonywania określonej pracy
 4. Umowa na czas określony
 5. Umowa na czas zastępstwa
 6. Umowa na czas nieokreślony
 7. Zatrudnienie w podmiocie leczniczym
 8. Zmiana treści stosunku pracy
 9. Ochrona przed wypowiedzeniem zmieniającym
 10. Podstawowe obowiązki pracodawcy
 11. Urlop – definicja
 12. Urlop – wymiar
 13. Urlop na żądanie
 14. Urlop – sposób wykorzystania
 15. Czas pracy – istota
 16. Czas pracy – normy kodeksowe
 17. Czas pracy w podmiocie leczniczym
 18. Czas pracy – dyżur
 19. Dyżur medyczny
 20. Odpowiedzialność pracowników
 21. Odpowiedzialność porządkowa
 22. Kara porządkowa pieniężna
 23. Kara porządkowa – terminy
 24. Kara porządkowa – forma
 25. Odpowiedzialność pracownika- odwołania
 26. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną pracodawcy
 27. Odpowiedzialność za szkodę-ograniczenia
 28. Nieograniczona odpowiedzialność za szkodę
 29. Odpowiedzialność pracownika za mienie powierzone
 30. Rozwiązanie stosunku pracy
 31. Porozumienie stron
 32. Wypowiedzenie umowy o pracę
 33. Rozwiązanie umowy z winy pracownika
 34. Ochrona pracy kobiet
 35. Świadectwo pracy

Test 4 pytania – tylko jedna prawidłowa odpowiedź

Zagrożenia w środowisku pracy

 1. Czynniki w środowisku pracy
 2. Szkodliwe czynniki biologiczne w służbie zdrowia
 3. Ocena ryzyka zawodowego
 4. Ryzyko zawodowe lekarza
 5. Ryzyko zawodowe pielęgniarki
 6. Zranienia
 7. Stanowisko wyposażone w monitor ekranowy i komputer

Test 4 pytania – tylko jedna prawidłowa odpowiedź

Wypadki w pracy w drodze do i z pracy

 1. Wypadki przy pracy
 2. Kategorie wypadków przy pracy
 3. Wypadek traktowany na równi z wypadkiem przy pracy
 4. Zgłoszenie wypadku
 5. Udzielenie pomocy poszkodowanemu
 6. Ustalenie okoliczności wypadku
 7. Protokół powypadkowy
 8. Wnioski powypadkowe
 9. Wypadek w okresie ubezpieczenia społecznego
 10. Wypadek w drodze do pracy lub z pracy
 11. Dochodzenie roszczeń z tytułu uszczerbku na zdrowiu

Test 4 pytania – tylko jedna prawidłowa odpowiedź

Bezpieczeństwo przeciwpożarowe

 1. Ochrona przeciwpożarowa
 2. Szkolenie ppoż.

Test 4 pytania – tylko jedna prawidłowa odpowiedź

Pierwsza pomoc przedlekarska

 1. Cel resuscytacji
 2. Instrukcja postępowania
 3. Rany
 4. Krwotoki
 5. Złamania
 6. Oparzenia termiczne
 7. Oparzenia chemiczne
 8. Zadławienia
 9. Napady drgawek-epilepsja
 10. Omdlenia
 11. Zawał serca
 12. Porażenie prądem
 13. Zatrucia

Test 4 pytania – tylko jedna prawidłowa odpowiedź